Pravila i uslovi

 

Dobro došli!

Ovaj dokument ima svojstvo Ugovora između:

  1. Nataše Vukoje, osnivača i vlasnika ovog Sajta, registrovanog preduzetnika sa sedištem u Soleru, Kraljevina Španija, identifikacioni broj: Y58444729Y (u daljem tekstu: Nataša Vukoje)
    i
  2. Svakog pojedinačnog korisnika ovog Sajta (u daljem tekstu: Korisnik)

(u daljem tekstu zajedno naznačeni kao: Ugovorne strane)

Poslednje ažuriranje Pravila i uslova: 15. jul 2023. godine.

 

1) Uvodne odredbe

Pristupom sajtu www.natasavukoje.com i korišćenjem sajta u bilo kom obimu i kapacitetu, prihvatate ova Pravila i uslove, tj. ugovornu obavezu proisteklu iz ovih Pravila i uslova.

Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku. Osobe koje ne razumeju srpski jezik ne treba da koriste ovaj Sajt.

Pristup ovom Sajtu nije dozvoljen osobama mlađim od 18 godina.

 

2) O ovom sajtu

Sajt www.natasavukoje.com (u daljem tekstu: Sajt) pruža usluge informacionog društva, preciznije informacije, resurse, proizvode i usluge namenjene pojedincima i preduzećima zainteresovanim za praktikovanje joge, meditacije i drugih mentalnih i telesnih vežbi. 

Sajt pruža Korisniku besplatne informacije, kao i plaćene proizvode i usluge.

 

3) Obaveze Ugovornih strana

Nataša Vukoje se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati informacije, proizvode i usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Kraljevine Španije i Republike Srbije. 

Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Sajta u svemu poštovati ova Pravila i uslove. 

Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Sajt prikuplja, čuva i obrađuje lične podatke Korisnika. 

Takvo prikupljanje, čuvanje i obrada podataka od strane Sajta regulisani su Polisom Privatnosti, kojoj svaki Korisnik može pristupiti na ovom linku.

Prihvatanjem ovih Pravila i uslova, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom Privatnosti Sajta, te daje izričiti pristanak za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka na način kao što je opisano u Polisi Privatnosti.

 

4) Tačnost informacija

Uprkos konstantnim naporima da budu tačne, Nataša Vukoje ne garantuje za tačnost svih informacija i Korisnik je saglasan i prihvata da Nataša Vukoje ne može snositi bilo kakvu odgovornost za netačnost i/ili nepreciznost i/ili nedostatak informacija prikazanih i/ili neprikazanih na Sajtu i/ili u njegovom sadržaju.

 

5) Odricanje od odgovornosti

Sadržaj na Sajtu, što uključuje i plaćene proizvode i usluge, ima isključivo informativnu svrhu i ne treba ga smatrati medicinskim savetom ili zamenom za stručni medicinski ili psihoterapijski postupak. Nataša Vukoje ne pruža medicinske dijagnoze, i ne može propisivati lekove ili medicinske tretmane.

Nataša Vukoje ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili povredu koja može proisteći iz korišćenja proizvoda, usluga informacija ili vežbi objavljenih na Sajtu, kao i na društvenim medijima i u newsletterima i drugim materijalima kojima se promoviše Sajt.

Korisnik je saglasan da jogu i meditaciju praktikuje na sopstvenu odgovornost, u skladu sa pažljivom procenom sopstvenih fizičkih i mentalnih kapaciteta. Osobe sa zdravstvenim ili medicinskim stanjima (na primer: kardiovaskularne bolesti, povrede, mentalne bolesti itd), kao i osobe u drugom stanju, treba da se konsultuju sa svojim lekarom pre nego što započnu sa vežbanjem joge ili meditacije.

Proizvodi, usluge, informacije i vežbe objavljeni na ovom Sajtu, kao i na društvenim medijima i u newsletterima i drugim materijalima kojima se promoviše Sajt, nisu namenjeni osobama u drugom stanju (trudnicama).

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Sajt u toku određenih vremenskih perioda ne bude dostupan svima ili nekom broju Korisnika. U takvim slučajevima, Nataša Vukoje ne odgovara za eventualnu štetu ili frustraciju nastalu zbog prestanka dostupnosti informacija, proizvoda i usluga.

Nataša Vukoje zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni ili učini nedostupnim bilo koju informaciju, proizvod ili uslugu na Sajtu. U takvim slučajevima, Nataša Vukoje ne odgovara za eventualnu štetu ili frustraciju nastalu zbog prestanka dostupnosti informacija, proizvoda i usluga. 

Nataša Vukoje ne odgovara ni za kakvu štetu i ne preuzima bilo kakvu pravnu odgovornost u slučaju da Korisnik putem komentara ili recenzija na Sajtu objavi sadržaj na koji autorska prava polažu treća lica.

6) Autorska prava i intelektualna svojina

Svi proizvodi, usluge, tekstovi, fotografije, video materijali i ostali sadržaji na ovom Sajtu, kao i na društvenim medijima i u newsletterima i drugim materijalima kojima se promoviše Sajt, intelektualna su svojina Nataše Vukoje i podležu autorskim pravima. 

Neovlašćeno korišćenje i distribucija, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korisnik ni pod kojim uslovima nema pravo dalje distribucije i stavljanja na raspolaganje trećim licima bilo kojeg proizvoda ili usluge koje kupi preko Sajta, bilo u celosti ili u delovima. Kršenje ove odredbe podložno je tužbi.

 

7) Kupovina proizvoda ili usluga

Kupoprodaja proizvoda ili usluga koje nudi sajt se obavlja u skladu sa zakonima Kraljevine Španije i Republike Srbije.

Prodaju proizvoda i/ili usluga preko ovog sajta obavlja Nataša Vukoje, registrovani preduzetnik u Kraljevini Španiji, a naplata se vrši primarno platnim karticama.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje renomirani globalni procesor platnih kartica Stripe Inc, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Stripe Inc. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Nataši Vukoje, Sajtu ili zaposlenima na Sajtu, niti ih Sajt čuva na svojim serverima.

Iznos za koji će biti zadužena platna kartica Korisnika može biti izražen u lokalnoj valuti Korisnika, kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije i banka Korisnika, a koji u trenutku transakcije ne može biti poznat Sajtu. Kao posledica ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene proizvoda ili usluge navedene na Sajtu. 

U izuzetnim slučajevima naplatu će izvršiti SAT NAM doo, preduzeće registrovano u Srbiji, matični broj: 21800112, koje je je ugovorom ovlašćeno za promociju i preprodaju proizvoda i/ili usluga Nataše Vukoje.

U slučaju da naplatu izvrši SAT NAM doo, moguća je naplata putem standradne uplatnice (uplate na račun) u platnom prometu Republike Srbije, pri čemu ćemu se SAT NAM doo Korisniku izdati fiskalni račun putem e-maila.

Sve cene koje su izkazane na Sajtu su izražene u evrima i u njih su uračunati svi porezi. U slučaju plaćanja u dinarima, kada naplatu vrši SAT NAM doo, korisniku će se obračunati cena po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, sa uključenim PDV-om.

Nataša Vukoje zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina proizvoda ili usluga uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje, obavlja se u skladu sa uslovima koji su javno objavljeni na Sajtu.

Nataša Vukoje se obavezuje da na jasan i nedvosmislen način upozna Korisnika o specifikacijama, ceni i uslovima kupovine i korišćenja proizvoda ili usluga koje nudi.

Korisnik se obavezuje da će se tokom kupovine proizvoda ili usluga koje mu nudi Sajt, upoznati sa ovim Pravilima i uslovima, kao i sa svim osobinama, uslovima kupovine i korišćenja, te cenom proizvoda ili usluge koju želi da kupi.

Da bi Korisnik kupio i koristio proizvod ili uslugu, neophodno je da kreira korisnički nalog na Sajtu. Korisničko ime i lozinka su poverljive informacije i Korisnik ih ne sme ni pod kojim uslovima otkriti i dati na korišćenje trećim licima. 

 

8) Sadržaj generisan od strane korisnika

Putem komentara na članke i druge informacije koje se nalaze na Sajtu, kao i putem recenzija proizvoda i usluga na Sajtu, Korisnik može generesati sadržaj koji će biti javno dostupan na Sajtu.

Korisnik preuzuma punu pravnu i svaku drugu odgovornost za na taj način generisan i objavljen sadržaj i dužan je da obezbedi autorska prava na svaki na taj način generisan i objavljen sadržaj. 

Najstrože je zabranjano objavljivanje bilo kakvog uvredljivog, seksualno esplicitnog, agresivnog, zapaljivog ili diskriminatornog sadržaja i stanovišta od strane Korisnika, bilo da su takve akcije usmerene na zaposlene Sajta ili na druge korisnike i generalnu javnost.

U slučaju kršenja ovih odredbi, Nataša Vukoje zadržava pravo da Korisniku uskrati pristup Sajtu, te svim informacijama, korisničkom nalogu, proizvodima i uslugama.

 

9) Politika reklamacija

Reklamacije na proizvode ili usluge kupljene putem Sajta, Korisnik može izjaviti elektronski, putem email adrese: [email protected].

Sajt će uvažiti reklamacije u slučaju da isporučeni proizvod ili usluga ne odgovara naručenoj i u slučaju pogrešno obračunate cene.

Korisnik ima pravo prigovora na kupljene proizvode ili usluge u roku od 30 dana od dana kupovine. Korisnik nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na kupljenom proizvodu ili usluzi nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih, te ukoliko je naknadno promenio odluku o izboru.

Korisnik će dobiti obaveštenje o ishodu svoje reklamacije u roku od 14 radnih dana od dana prijema iste.

 

10) Tehnička podrška

Za sve probleme, informacije i pitanja u vezi sa korišćenjem proizvoda i usluga kupljenih preko Sajta, kao i u vezi sa korisničkim nalogom i finansijskim transakcijama, Korisnik se može obratiti timu podrške putem putem email adrese: [email protected].

 

11) Kršenje ovih Pravila i uslova

Korisnik je upoznat sa činjenicom da Nataša Vukoje brine o svojoj i reputaciji svojih usluga i proizvoda.

U slučaju bilo kakvog kršenja ovih Pravila i uslova, tj. nepoštovanja u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenja zakona od strane Korisnika, Nataša Vukoje zadržava pravo da mu uskrati pravo korišćenja Sajta i svih proizvoda ili usluga kupljenih preko Sajta.

Navedeno se može desiti sa ili bez prethodne najave Korisniku.

U slučaju ograničavanja i/ili ukidanja Korisnikovog naloga na Sajtu iz bilo kog razloga, Nataša Vukoje je oslobođena bilo kakve odgovornosti prema Korisniku.

 

12) Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. Sajt će obavestiti korisnike putem e-maila o svim bitnim izmenama. 

U slučaju veoma značajnih izmena, Sajt zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova, te da uskrati pristup Sajtu onim korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

Hvala Vam na poverenju!